You Are Here: Home » Relax & Recharge Your Mind (சற்றே இளைப்பாறுங்கள்) » தமிழ் வார்த்தைகளை கற்போம், பயன்படுத்துவோம்

தமிழ் வார்த்தைகளை கற்போம், பயன்படுத்துவோம்

 
**************************************************************************

தமிழ் வார்த்தைகளை கற்போம், பயன்படுத்துவோம்

*****************************************************************************************************

“tion” என்று முடியும் ஆங்கிலவார்த்தைகளுக்கான தமிழ் எழுத்துக்களை இங்கே பதித்துள்ளேன். படித்து பாருங்கள். உண்மையில் பிடித்திருந்தால், இது தமிழர்களுக்கு பயன் தரும் என்று தோன்றினால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் தெரிவியுங்கள்.

Abbreviation = சுருக்கம், ஒடுக்கம்
Absorption = உட்கிரகித்தல், மெய்மறந்த கவனம், அகத்துறிஞ்சல்
Accommodation = தங்குமிடம், விடுதி
Activation = செய்ற்பாடு, செயலூக்கம்
Allocation = ஒதுக்கீடு
Animation = அசைவூட்டம், உற்சாகமூட்டு, உயிரூட்டு
Annotation = உரைவிளக்கம், வியாக்கியானம், குறிப்புரை, விரிவுரை
Anticipation = எதிர்பார்த்தல், முன்னறிவு, முன்செயல், முன்நிகழ்வு, முன்கருதுதல்
Association = சபை, கூட்டமைப்பு, கழகம், சங்கம்
Attraction = ஈர்ப்பு, கவர்ச்சி glamour (வசீகரம்)
Authentication = உறுதிப்படுத்துதல்
Authorization = அதிகாரப்பேறு, அதிகாரப் பத்திரம்
Benediction = ஆசீர்வாதம்
Calculation = கணக்கிடல், கணிப்பு, கணக்கீடு
Calibration = அளவீடு, மதிப்பாராய்தல்
Celebration = கொண்டாட்டம்
Centralization = மையகபடுத்துதல்
Classification = வகைபடுதல், பிரிதல், வகையீடு, தரம் பிரித்தல், பாகுபாடு
collection = வசூல், சேகரிப்பு, தொகுப்பு, திரட்டு, கொத்து
Compensation = இழப்பீடு, ஈடு செய்தல்
Condition = நிபந்தனை, நிலைமை, கட்டுப்பாடு
Congratulation = வாழ்த்து, பாராட்டு
Correction = திருத்தம், சரிசெய்தல்
Creation = படைத்தல், ஆக்கல், உருவாக்குதல்
Deduction = பிடித்தம், கழித்தல், குறைத்தல், கழிவு
Deletion = நீக்குதல்
Derivation = வரையறை, வரைவிலக்கணம், வடித்தம்
Detection = உணர்த்துதல், காணுதல், கண்டுபிடித்தல்
Digestion = செரிமானம், சமிபாடு, உணவு செரித்தல்,
Direction = திசை, இயக்குதல், நெறிப்படுத்தல், வழிமுறை
Disruption = இடிவு, தகர்வு, பிளவு, உடைப்பு
Domination = ஆளுமை, ஆதிக்கம்
Donation = நன்கொடை, வெகுமதி, இனாம்
Duplication = இரட்டுத்தல்
Duration = கால அளவு, வரையறைப்பட்டக்காலம்
Edition = வெளியீடு, பதிப்பு
Elaboration = விரிவுபடுத்துதல், விவரித்தல்
Election = தேர்தல், ஓட்டெடுப்பு
Elevation = ஏற்றம், நிலைத் தோற்றம்
Elimination = தவிர்த்தல், விடுதல், நீக்கம், அகற்றுதல், வெளியேற்றம்
Emotion = ஆவேசம், உணர்ச்சி வேகம், அங்கலாய்ப்பு, மனக்கிளர்ச்சி
Escalation = பரப்புதல், விஸ்தரிப்பு
Exhaustion = முழுச்சோர்வு, கடுஞ்சோர்வு
Expiration = காலாவதி, முடிவடைவு
Explanation = விளக்கம், விளக்கவுரை, பொருளுரை, முன்மொழிவு
Fragmentation = கூறுபடுத்தல், துண்டாக்கல்
Friction = உராய்வு, சச்சரவு, முரண்பாடு, தேய்ப்பு
Function = செயல்கூறு, செயல்படுத்து, செயலாற்று, பண்ணம், நிகழ்ச்சி, விழா
graduation = பட்டப்பேறு, வண்ணத்தின் படிநிலை இழைவு , படியளவுக் குறியீடு , படியளவுக் குறி
Hesitation = வேண்டர வெறுப்பு, தயக்கம், தாமதம்
Illumination = ஒளி விளக்கம், தீபாலங்காரம், பிரகாசம்
Illustration = தெளிவாக்குதல், எடுத்துக்காட்டு, விளக்கப் படம், விளக்கப் படம் , விளக்கப்பட மூலம் விபரித்தல் .
Induction = அறிமுகம், தொடங்கி வைப்பு, தூண்டுதல்
Infection = தொற்று, அழற்சி, பரவுதல்
Inspection = ஆய்வு, பார்வையிடல், பரிசோதனை, கண்காணி
Interruption = தடங்கல், இடைஞ்சல், குறுக்கிடுதல்
Intersection = ஊடறுத்தல், ஊடறுப்பு, குறுக்கீடு
Irrigation = பாசனம், நீர்ப்பாசனம்

tamizh_vaazhga
Isolation = தனிமை, தனித்திருத்தல்
Junction = இணைப்பு, சந்தி, கூடல், இணைப்பு
Lamination = காப்புறை, மென்தகடு
Liberation = விடுதலை, விடுவிப்பு
Limitation = வரையறை, கட்டுப்படுத்தல், கட்டுப்பாடு
Location = அமைவிடம், இடஅமைவு, இடச் சூழல், சரியான இடம்
Mention = குறிப்பிடுதல், உசாத்துணை
Modulation = அதிர்வு மாற்றமைப்பு
Motion = அசைவு, முயத்தம், முகத்தம், முகட்டம், இயக்கம்
Motivation = உந்துகை, ஊக்கம், தன்முனைப்பாற்றல்
Narration = விவரணம், விவரித்தல், எடுத்துரைத்தல், கதைப்படுத்துதல்
Notation = எண்ணிடல், எண்குறிப்பு, குறியீடு, இலக்கம்
Notification = தெரியப்படுத்தல், அறிவிப்பு, தகவல், அறிவிக்கை
Nutrition = சத்துணவு, ஊட்டச்சத்து, ஊட்டவுணவு, போஷாக்கு
Objection = மறுத்துரைப்பு, எதிர்த்துக் கூறுதல், மறுப்பு, ஆட்சேபனை
Organization = தாபனம், அமைப்பு, உறுகமைப்பு
orientation = தகவல், நடத்தை, செயல், திசையமைவு , திசையமைப்பு
Oscillation = அலைவு, முன்பியல் அலைவு
Partition = பிரிவினை, கூறுகளாகப் பிரித்தல்
Penetration = ஊடுறுவல், பாய்ச்சு, உட்செலுத்து
Perception = மனத்தால் உணர்தல், புரிவு, புலனறிவு, கண்ணோட்டம், உணர்ந்தறிதல்
Petition = வேண்டுகோள், மனு, விண்ணப்பம்
Pollution = தூய்மைக் கேடு, தூய்மை கெடல்
Population = மக்கள் தொகை
Prediction = முன்கூறல், முன் உணர்ந்து சொல்லல், ஊகம்.
Preparation = முன்னேற்பாடு, ஆயத்தம்
Prevention = தடுப்பு
Production = உற்பத்தி, தயாரிப்பு, ஆக்கம்
Prohibition = தடைசெய்தல், தடுத்தல், விலக்கல்
Projection = பிதுக்கம், முந்திட்டம்
Promotion = முன்னேற்றம், உயர்வு, பதவியுயர்வு, தேறுதல், ஆதரித்தல்
Pronunciation = உச்சரிப்பு, ஒலிப்பு
Proportion = விகிதாசாரம், விகிதம்
Protection = பாதுகாப்பு
Publication = வெளியீடு, பதிப்பகம், பிரசுரம்
Punctuation = நிறுத்தக்குறியீடு
Purification = சுத்தப்படுத்து
Radiation = கதிர்வீச்சு, கதிர் இயக்கம், பிரகாசம்
Reception = வரவேற்பு, வரவேற்பறை
Rectification = சீர்/சரி செய்தல், சீர்/சரி படுத்துதல், திருத்தல், தூய்மையாக்கல்
Regulation = வழிமுறை, ஒழுங்குபடுத்துதல், ஒழுங்குவிதி, சீர்ப்பாடு
Reservation = ஒதுக்கீடு, இட ஒதுக்கீடு, முன்பதிவுசெய்
Resignation = பதவி விலகல், பணிதுறப்பு
Resolution = தீர்மானம், முடிவு,
Retribution = பழிக்குப்பழி, வஞ்சத்தீர்வு
Revolution = புரட்சி, சுழற்சி, அடிப்படை மாறுபாடு
Rotation = சுழற்சி, சுற்றல், சுழல், சுழல்வு
Satisfaction = மனநிறைவு, திருப்தி
Section = பிரிவு, பகுதி
Selection = தேர்ந்தெடுப்பு, தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்றது, முன்தேர்வு, தெரிவு
Sensation = உணர்தல் , புலன்றிவு
Separation = வேறுபடுத்தல், பிரித்து வைத்தல்
Signification = உட்குறிப்பு, உட்பொருள், உட்கருத்து
Solution = கரைசல், தீர்வு
Specialization = சிறப்புத்தேர்ச்சி, முக்கியத்துவம்
Specification = தனிக்குறிப்பீடு, வரியறை
Stabilization = உறுதிநிலைப்பாடு, நிலைபேறுடைமை
Stagnation = தேக்கம்
Station = நிலையம், நிலைத்த, நிலையான, சலனமில்லாத
Subscription = சந்தா
Substitution = பதிலீடு, மாற்றீடு
Suggestion = கருத்து, ஆறிவுரை, யோசனை, கருத்துரை, அலோசனை
Superstition = மூட நம்பிக்கை, மூட பக்தி
Telecommunication = தொலைத்தொடர்பு
Temptation = ஆசை யூட்டுதல், தூண்டி விடுதல், சபலம்
Termination = முடிவுறு, தீர்முனைப்பு, விகுதி, இறுதிநிலை
Tradition = பாரம்பரியம், மரபு, வழமை
Transformation = உருமாற்றம், உருமாறல், தன்மை மாறுதல்
Translation = மொழி பெயர்த்தல், மொழி பெயர்ப்பு
Transportation = கொண்டு செல்லல், அனுப்புதல், எடுத்துச் செல்லுதல், கடத்துதல்
Truncation = முனை சேதிப்பு, உறுப்புக் குறைப்பு
Tuition = தனிப்பயிற்சி, தனிப்படிப்பு, தனிப்போதனை
Underestimation = குறைமதிப்பீடு, தாழ்ந்த மதிப்பீடு
Vacation = விடுமுறைக் காலம், காலிசெய்தல்
Validation = செல்லுபடி சோதனை
variation = மாறுபாடு, வேறுபாடு, பேதம்
Verification = சரிபார்த்தல், ஒப்பாய்வு
Vibration = அதிர்வு, அலைவதிர்வு, துடிப்பதிர்வு, நடுக்கம்
Violation = அத்துமீறல், மீறல், மீறுகை

About The Author

Number of Entries : 202

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Scroll to top